0

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی
  • قیمت 1,300,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-006-0
  • تعداد صفحات 336
  • نوبت چاپ 12
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3

كتاب در چهار فصل تهيه و تدوين شده است:
در فصل اوّل كه تحت عنوان كلّيّات است، مواردى از قبيل تعاريف، شاخه‌هاى حقوق مالكيت معنوى، سابقه تاريخى حقوق مالكيت معنوى، ماهيت حقوقى و فقهى مالكيت معنوى، اركان و وظايف سازمان جهانى مالكيت معنوى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در فصل دوم كتاب، مصاديق حقوق مالكيت صنعتى از قبيل اختراع، علائم تجارى و خدماتى، طرح‌هاى صنعتى، نشانه‌هاى جغرافيائى، اسرار تجارى، رقابت نامشروع با توجه به مفاد كنوانسيون‌هاى ماهوى از جمله كنوانسيون پاريس براى حمايت حقوق مالكيت صنعتى و موافقت‌نامه جنبه‌هاى تجارى حقوق مالكيت معنوى (تريپس) و همچنين مجموعه قوانين و مقرّرات داخلى و طرح پيشنهادى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مجلس شوراى اسلامى و رويه‌هاى قضائى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند و در انتهاى هر قسمت نيز به‌طور خلاصه به معاهدات و كنوانسيون‌هاى مربوط اشاره شده است.
در فصل سوم كتاب حوزه‌هاى مختلف حقوق مالكيت ادبى و هنرى و حقوق جانبى با توجه به كنوانسيون‌هاى ماهوى مربوط از قبيل كنوانسيون برن، كنوانسيون روم و موافقت‌نامه تريپس، و همچنين قوانين و مقرّرات داخلى و پيش‌نويس لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبى و هنرى به‌طور خلاصه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است و در انتهاى اين فصل نيز به كليه كنوانسيون‌هاى مربوط به حقوق مالكيت ادبى و هنرى و حقوق جانبى به‌طور خلاصه اشاره گرديده است.
بحث اجراء و نظام حل‌اختلاف در حوزه حقوق مالكيت معنوى موضوع فصل چهارم و پايانى اين كتاب است. در اين فصل موضوع‌هائى از قبيل اعتراض، راه‌هاى جبران كيفرى و مدنى، اقدامات موقتى و مرزى، نظام حل اختلاف در سازمان جهانى مالكيت معنوى و نظام حل اختلاف در سازمان جهانى تجارت به‌طور خلاصه مورد بررسى قرار گرفته است.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 

 

 

 مقدمه‌ 11

 مقدّمه‌ چاپ‌ دوم‌ 15

 

 

 

 

 فصل‌ اوّل‌ ـ كـلّيّـات‌ 17

 گفتار اوّل‌ ـ تعاريف‌ 17

 گفتار دوم‌ ـ شاخه‌هاي‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 21

 گفتار سوم‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 23

             الف‌ ـ حقوق‌ مالكيت‌ صنعتي‌: 23

             ب‌ ـ حقوق‌ مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌: 26

 گفتار چهارم‌ ـ مباني‌ فقهي‌ حقوقي‌ مالكيت‌ معنوي‌ 28

             الف‌ ـ مالكيت‌ معنوي‌ ناشي‌ از كار و مربوط‌ به‌ حقوق‌ كاراست‌: 28

             ب‌ ـ مالكيت‌ معنوي‌ ناشي‌ از شخصيت‌ آفريننده‌ اثراست‌: 30

             ج‌ ـ حقوق‌ معنوي‌ يك‌ نوع‌ مالكيت‌ است‌: 30

             د ـ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ و حقوق‌ عمومي‌ و خصوصي‌: 34

             ه ـ حقوق‌ معنوي‌ و حقوق‌ مالي‌ و غيرمالي‌ 35

             و ـ حقوق‌ معنوي‌ و حقوق‌ عيني‌ و ديني‌ 35

             ز ـ حقوق‌ معنوي‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ 36

             ح‌ ـ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ و فقه‌ اماميه‌: 38

 گفتار پنجم‌ ـ ضرورت‌ حمايت‌ از حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 41

             الف‌ ـ مقدّمه‌: 41

             ب‌ ـ ضرورت‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ 42

             ج‌ ـ ضرورت‌ حمايت‌ از مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ 43

             د ـ ضرورت‌ حمايت‌ از مصاديق‌ جديد حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 44

 گفتار ششم‌ ـ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ 46

             الف‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌: 46

             ب‌ ـ اهداف‌ سازمان‌ 47

             ج‌ ـ وظايف‌ سازمان‌ 47

             د ـ مصاديق‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 48

             ه ـ شرايط‌ عضويت‌: 49

             و ـ اركان‌ سازمان‌: 50

                         1 ـ مجمع‌ عمومي‌: 50

                         2 ـ كميته‌ هماهنگي‌: 52

                         3 ـ كنفرانس‌ (اجلاس‌): 54

                         4 ـ دفتر بين‌المللي‌: 56

             ز ـ مقر سازمان‌: 57

             ح‌ ـ امور مالي‌: 58

             ي‌ ـ صلاحيت‌ قانوني‌، امتيازها، مصونيت‌ها: 60

             ك‌ ـ ارتباط‌ با سازمان‌هاي‌ ديگر: 60

             ل‌ ـ لازم‌الاجراء شدن‌ كنوانسيون‌: 61

             م‌ ـ حقّ شرط‌: 61

             ن‌ ـ اصلاحات‌ 61

             ض‌ ـ انصراف‌: 62

             غ‌ ـ اعلاميه‌ها: 62

             ث‌ ـ مقرّرات‌ نهائي‌: 63

             ق‌ ـ مقرّرات‌ موقتي‌: 63

 

 فصل‌ دوم‌ ـ مصاديق‌ حقوق‌ مالكيت‌ صنعتي‌ 65

 گفتار اوّل‌ ـ اختراع‌ 65

             الف‌ ـ تعريف‌ 65

             ب‌ ـ تفاوت‌ بين‌ اختراع‌ و اكتشاف‌ 66

             ج‌ ـ اختراع‌ قابل‌ ثبت‌ 68

                         1 ـ اختراع‌ بايد جديد باشد. 68

                         2 ـ گام‌ ابتكاري‌ 70

                         3 ـ كاربرد صنعتي‌ 72

             د ـ اختراع‌ غيرقابل‌ ثبت‌ 72

             ه ـ سيستم‌ اولين‌ اختراع‌ يا اولين‌ ثبت‌ 74

             و ـ حقّ تقدم‌ در اختراع‌ 75

             ز ـ استقلال‌ گواهي‌هاي‌ اختراع‌ 77

             ح‌ ـ قاعده‌ رفتار ملي‌ و حقوق‌ مالكيت‌ صنعتي‌ 78

             ط‌ ـ اختراع‌ اشتراكي‌ 79

             ي‌ ـ دوره‌ حمايت‌ از اختراع‌ 80

             ك‌ ـ حقّ مخترع‌ براي‌ ذكر شدن‌ نامش‌ 81

             ل‌ ـ حقوق‌ انحصاري‌ 81

             م‌ ـ اختراع‌ ناشي‌ از قرارداد 84

             ن‌ ـ پروانه‌ اجباري‌ 85

             ض‌ ـ اختراع‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ 90

                         1 ـ چگونگي‌ حمايت‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ 90

                         2 ـ حمايت‌ از نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ در ايران‌ 94

             غ‌ ـ اختراع‌ و بيوتكنولوژي‌ 96

                         1 ـ لزوم‌ حمايت‌ از بيوتكنولوژي‌ 97

                         2 ـ نظام‌هاي‌ موجود حمايت‌ از بيوتكنولوژي‌ 99

             ر ـ معاهدات‌ مربوط‌ به‌ اختراع‌ 101

                         1 ـ معاهده‌ همكاري‌ ثبت‌ اختراع‌  (PCT) 102

                         2 ـ معاهده‌ بوداپست‌ در مورد شناسائي‌ بين‌المللي‌ تسليم‌ ميكرو ارگانيزم‌ها براي‌ استفاده‌                        در تشريفات‌ ثبت‌ اختراعات‌ 119

                         3 ـ موافقت‌نامه‌ استراسبورگ‌ در مورد طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ اختراعات‌ 122

 گفتار دوم‌ ـ نمونه‌هاي‌ اشياء مصرفي‌ 123

             الف‌ ـ نحوه‌ حمايت‌ از نمونه‌هاي‌ اشياي‌ مصرفي‌ 124

             ب‌ ـ تفاوت‌ بين‌ اختراع‌ و نمونه‌هاي‌ مصرفي‌ 124

 گفتار سوم‌ ـ علامت‌ تجاري‌ 125

             الف‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌: 125

             ب‌ ـ اهداف‌ علامت‌ تجاري‌: 126

             ج‌ ـ تعريف‌ علامت‌ 127

             د ـ ويژه‌گي‌هاي‌ علامت‌ 128

             ه ـ مصاديق‌ علامت‌ تجاري‌ 129

             و ـ انواع‌ علامت‌ 130

                         1 ـ علائم‌ جمعي‌: 130

                         2 ـ علائم‌ تضميني‌ يا تأييدي‌ 132

                         3 ـ علائم‌ مشهور 133

             ز ـ علائم‌ غيرقابل‌ ثبت‌ 135

             ح‌ ـ علامت‌ تجاري‌ در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌ 138

             ط‌ ـ استعمال‌ علامت‌ تجاري‌ 138

             ي‌ ـ استقلال‌ علائم‌ تجارتي‌ 140

             ك‌ ـ ماهيت‌ كالاهايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ آنها علامت‌ تجاري‌ اعمال‌ مي‌شود 141

             ل‌ ـ واگذاري‌ علامت‌ تجاري‌ 142

             م‌ ـ مدت‌ حمايت‌ 143

             ن‌ ـ علائم‌ تجاري‌ نمايش‌ داده‌ شده‌ در نمايشگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ 144

             ض‌ ـ علائم‌ تجاري‌ و نام‌هاي‌ دامنه‌ 145

                         1 ـ چگونگي‌ كار سيستم‌ نام‌ دامنه‌ 145

                         2 ـ تعارض‌ علائم‌ تجاري‌ و نام‌هاي‌ دامنه‌ 148

             غ‌ ـ معاهدات‌ مربوط‌ به‌ علائم‌ تجاري‌ و خدماتي‌ 148

                         1 ـ معاهده‌ قانون‌ علامت‌ تجاري‌ 149

                         2 ـ موافقت‌نامه‌ نيس‌ در مورد طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ به‌منظور ثبت‌                    علائم‌ 151

                         3 ـ معاهده‌ نايروبي‌ براي‌ حمايت‌ از نشان‌ المپيك‌ 157

                         4 ـ موافقت‌نامه‌ وين‌ در مورد طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ عناصر تصويري‌ علائم‌ 158

                         5 ـ موافقت‌نامه‌ مادريد راجع‌به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ 159

                         6 ـ پروتكل‌ مادريد: 167

 گفتار چهارم‌ ـ اسامي‌ تجاري‌ 183

 گفتار پنجم‌ ـ نشانه‌ها يا علائم‌ جغرافيائي‌ 185

             الف‌ ـ تفاوت‌ علائم‌ جغرافيائي‌ و علائم‌ تجارتي‌ 188

             ب‌ ـ حمايت‌ از نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ در بُعد بين‌المللي‌ 189

             ح‌ ـ راه‌هاي‌ حمايت‌ از علائم‌ جغرافيايي‌ در بُعد ملي‌: 191

             و ـ معاهدات‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ نشانه‌هاي‌ جغرافيائي‌ كالا 194

                         1 ـ موافقت‌نامه‌ مادريد در مورد جلوگيري‌ از نصب‌ نشانه‌هاي‌ منبع‌ غير واقعي‌ يا                   گمراه‌كننده‌ بر كالا. 195

                         2 ـ موافقت‌نامه‌ ليسبون‌ در مورد حمايت‌ از اسامي‌ مبدأ و ثبت‌ بين‌المللي‌ آنها 197

 گفتار ششم‌ ـ طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 200

             الف‌ ـ فوايد حمايت‌ از طرح‌ صنعتي‌ 201

             ب‌ ـ حمايت‌ از طرح‌ صنعتي‌ در معاهدات‌ بين‌المللي‌ 201

             ج‌ ـ حمايت‌ از طرح‌ صنعتي‌ در قانون‌ داخلي‌ ايران‌ 203

             د ـ مدت‌ حمايت‌ از طرح‌ صنعتي‌ 205

             ه ـ چگونگي‌ حمايت‌ از طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 206

             و ـ تفاوت‌ بين‌ طرح‌ صنعتي‌ و اختراع‌ 207

             ز ـ طرح‌ صنعتي‌ و علامت‌ تجاري‌ 207

             ح‌ ـ چگونگي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 208

             ط‌ ـ معاهدات‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ طرح‌ صنعتي‌ 209

                         1 ـ موافقت‌نامه‌ لوكارنو براي‌ ايجاد طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 209

                         2 ـ عهدنامه‌ لاهه‌ درخصوص‌ سپردن‌ بين‌المللي‌ طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 210

 گفتار هفتم‌ ـ طرح‌ ساخت‌ مدارهاي‌ يكپارچه‌ 213

             الف‌ ـ لزوم‌ حمايت‌ از مدارهاي‌ يكپارچه‌ 215

             ب‌ ـ تفاوت‌ بين‌ مدارهاي‌ يكپارچه‌ و طرح‌ صنعتي‌ و اختراع‌ 216

             ج‌ ـ مدارهاي‌ يكپارچه‌ و اسناد بين‌المللي‌ 216

             د ـ مدارهاي‌ يكپارچه‌ و قانون‌ ملي‌ 219

 گفتار هشتم‌ ـ اسرار تجاري‌ 224

             الف‌ ـ اسرار تجاري‌ و اسناد بين‌المللي‌ 224

             ب‌ ـ اسرار تجاري‌ در حقوق‌ داخلي‌ 226

 گفتار نهم‌ ـ رقابت‌ نامشروع‌ 228

             الف‌ ـ رقابت‌ نامشروع‌ و اسناد بين‌المللي‌ 228

             ب‌ ـ رقابت‌ نامشروع‌ و حقوق‌ داخلي‌ ايران‌ 229

 

 فصل‌ سوم‌ ـ حقوق‌ مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ 233

 گفتار اوّل‌ ـ حقّ مؤلف‌ 233

             الف‌ ـ اثرهاي‌ مورد حمايت‌ 233

             ب‌ ـ شرط‌ حمايت‌ از آثار 237

             ج‌ ـ حقوق‌ مادي‌ 242

             د ـ محدوديت‌ها و استثنائات‌ در مورد حقّ مؤلف‌ 246

             ه ـ حقوق‌ معنوي‌ 249

             و ـ مدت‌ حمايت‌ 251

             ز ـ منتفعين‌ از حمايت‌ 256

 گفتار دوم‌ ـ حقوق‌ جانبي‌ 260

 گفتار سوم‌ ـ كنوانسيون‌هاي‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مالكيت‌ ادبي‌ و هنري‌ و حقوق‌ جانبي‌ 264

             الف‌ ـ كنوانسيون‌ روم‌ براي‌ حمايت‌ از اجراءكنندگان‌، توليدكنندگان‌ صفحات‌ موسيقي‌ و            سازمان‌هاي‌ پخش‌ راديوئي‌ يا تلويزيوني‌ 264

             ب‌ ـ عهدنامه‌صفحات‌صوتي‌واجراهاي‌سازمان‌جهاني‌مالكيت‌ معنوي‌ 267

             ج‌ ـ كنوانسيون‌ بروكسل‌ مربوط‌ به‌ توزيع‌ سيگنال‌هاي‌ حامل‌ برنامه‌ كه‌ با ماهواره‌ مخابره‌        مي‌شوند. 270

             د ـ كنوانسيون‌ ژنو براي‌ حمايت‌ از توليدكنندگان‌ صفحات‌ صوتي‌ در برابر تكثير و     نسخه‌برداري‌ غيرمجاز صفحات‌ صوتي‌ آنها 271

             ه ـ معاهده‌ كپي‌رايت‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ 272

 

 فصل‌ چهارم‌ ـ اجرا و نظام‌ حل‌اختلاف‌ در حوزه‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 275

 گفتار اوّل‌ ـ اجراي‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 275

                         1 ـ اعتراض‌ 278

                         2 ـ راه‌هاي‌ جبران‌ 282

 گفتار دوم‌ ـ نظام‌ حلّ و فصل‌ اختلاف‌ در حوزه‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 292

             الف‌ ـ نظام‌ حلّ و فصل‌ اختلاف‌ در سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ 292

                         1 ـ روش‌هاي‌ حل‌اختلاف‌ 293

                         2 ـ چگونه‌ مي‌توان‌ يك‌ اختلاف‌ را به‌ مركز ارجاع‌ داد. 296

                         3 ـ انواع‌ روش‌هاي‌ حل‌اختلاف‌ 296

             ب‌ ـ نقش‌ مركزسازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ در روش‌ تركيبي‌ 304

             ج‌ ـ خدمات‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ تحت‌ قواعد آنسيترال‌ 305

             د ـ سرويس‌ مركز داوري‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ مركز در ارتباط‌ با حل‌اختلاف‌          نام‌هاي‌ اينترنتي‌ 306

             ه ـ روش‌هاي‌ قضائي‌ حل‌اختلاف‌ ميان‌ دولت‌ها در زمينه‌ حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 307

             و ـ مكانيسم‌ حل‌اختلاف‌ در سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌ 308

                         1 ـ اهداف‌ سيستم‌ حل‌اختلاف‌ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌ 308

                         2ـ صلاحيت‌ ركن‌ حل‌اختلاف‌ 309

                         3ـ روند حل‌اختلاف‌ در سازمان‌ جهاتي‌ تجارت‌ 309

 

 فهرست‌ منابع‌ و مآخذ 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما