0

سقوط قصاص

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب سقوط قصاص
  • قیمت 40,000 ریال
  • شابک
    1. 964-511-005-0
  • تعداد صفحات 288
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1387
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

  

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 

 

                 مقدّمه‌ 11

 فصل‌ اوّل‌

  كـلّيّـات‌ 15

 

 

 

           گفتار اوّل‌ ـ قصاص‌ 15

                    الف‌ ـ واژه‌شناسي‌ 15

                    ب‌ ـ ماهيت‌ 17

                              1 ـ حقّ و حكم‌ 17

                              2 ـ حقّاللّه‌ و حقّالناس‌ 21

                    ج‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌ 26

                              1 ـ دوران‌ قديم‌ 26

                              2 ـ اديان‌ قبل‌ از اسلام‌ 27

                              3 ـ اسلام‌ 29

                              4 ـ نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ 32

           گفتار دوم‌ ـ سقوط‌ مجازات‌ 34

                    الف‌ ـ واژه‌شناسي‌ 34

                     ب‌ ـ مقايسه‌ سقوط‌ مجازات‌ با نهادهاي‌ مشابه‌ 35

                              1 ـ موانع‌ ثبوت‌ مجازات‌ 35

                              2 ـ تعويق‌ اجراي‌ مجازات‌ 38

                              3 ـ تعليق‌ اجراي‌ مجازات‌ 39

                              4 ـ آزادي‌ مشروط‌ 39

                              5 ـ سقوط‌ دعواي‌ عمومي‌ 40

                              6 ـ اعاده‌ دادرسي‌ 42

                    ج‌ ـ سابقه‌ تاريخي‌ 43

                              1 ـ دوران‌ قديم‌ 45

                              2 ـ اديان‌ قبل‌ از اسلام‌ 46

                              3 ـ اسلام‌ 47

                                       1ـ3) فوت‌ جاني‌ 48

                                       2ـ3) از بين‌ رفتن‌ محل‌ قصاص‌ 49

                                       3ـ3) عفو 50

                                       4ـ3) صلح‌ 50

                                       5ـ3) رجوع‌ از شهادت‌ 50

                                       6ـ3) ارث‌ قصاص‌ 51

                              4 ـ نظام‌ حقوقي‌ ايران‌ 51

                                       1ـ4) فوت‌ محكوم‌ عليه‌ 56

                                       2ـ4) گذشت‌ متضرر از جرم‌ 57

                                       3ـ4) عفو 58

                                       4ـ4) از بين‌ رفتن‌ محل‌ قصاص‌ 59

                                       5ـ4) اثبات‌ قتل‌ بر دو متهم‌ با اقرار هر يك‌، در صورتي‌ كه‌ اولي‌ از 

                                       اقرارش‌ رجوع‌ نمايد. 59

 

 فصل‌ دوم‌

 علل‌ مشترك‌ سقوط‌ قصاص‌ 61

 

 

 

           گفتار اوّل‌ ـ عفو مجني‌عليه‌ 61

                    الف‌ ـ واژه‌شناسي‌ 61

                    ب‌ ـ ماهيت‌ حقوقي‌ 63

                    ج‌ ـ ادّلة‌ مشروعيت‌ 64

                    د ـ تميز از مفاهيم‌ مشابه‌ 67

                              1 ـ رضايت‌ 67

                              2 ـ صلح‌ 68

                              3 ـ عفو عمومي‌ و عفو خصوصي‌ 69

                     ه  ـ صيغه‌ عفو 70

                              1 ـ لفظ‌ 71

                              2 ـ كتابت‌ 71

                              3 ـ اشاره‌ 72

                    و ـ محل‌ عفو 73

                              1 ـ قتل‌ غِيْله‌: 74

                              2 ـ قتل‌ در اثناي‌ محاربه‌: 75

                              3 ـ قتل‌ ائمه‌: 76

                    ز ـ انواع‌ عفو به‌ اعتبار كيفيت‌ انشاء: 78

                              1 ـ عفو مطلق‌ 78

                              2 ـ عفو معلق‌ 79

                              3 ـ عفو مشروط‌ 79

                    ح‌ ـ شرايط‌ عفوكننده‌ 83

                              1 ـ دارا بودن‌ حقّقصاص‌ 83

                              2 ـ بلوغ‌ و عقل‌ 85

                              3 ـ اختيار 85

                              4 ـ رشد 87

                    ط ـ صاحب‌ حقّ عفو 89

                              1 ـ در قصاص‌ عضو 89

                              2 ـ در قصاص‌ نفس‌ 89

                                       1ـ2) صاحب‌ ابتدائي‌ حقّقصاص‌ نفس‌ 90

                                       2ـ2) عفو مجني‌عليه‌ از قصاص‌ نفس‌ 93

                                                 اوّل‌ ـ بررسي‌ ادله‌ طرفداران‌ و مخالفين‌ صحت‌ عفو مجني‌عليه‌ 94

                                                           يك‌ ـ زمان‌ تحقق‌ قصاص‌ 94

                                                           دو ـ اسقاط‌ مالم‌ يجب‌ 95

                                                           سه‌ ـ مرض‌ منتهي‌ به‌ موت‌ 96

                                                           چهار ـ اذن‌ مريض‌ 97

                                                           پنج‌ ـ اذن‌ به‌ قتل‌ 98

                                                 دوم‌ ـ ماهيت‌ فقهي‌ 103

                                                 سوم‌ ـ ماهيت‌ حقوقي‌ 104

                                                           يك‌ ـ نظريه‌ نفي‌ اركان‌ اختصاصي‌ جرم‌ 105

                                                           دو ـ نظريه‌ عامل‌ موجهه‌ جرم‌ 105

                                                           سه‌ ـ نظريه‌ عامل‌ رافع‌ مسئوليت‌ كيفري‌ 105

                                                           چهار ـ نظريه‌ معاذير قانوني‌ 106

                                                           پنج‌ ـ نظريه‌ ماهيت‌ خاص‌ 106

                                                 چهارم‌ ـ بررسي‌ ماده‌ 268 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ 107

                                                           يك‌ ـ مجني‌عليه‌ 108

                                                           دو ـ قبل‌ از مرگ‌ 109

                                                           سه‌ ـ جاني‌ 110

                                                           چهار ـ عفو از قصاص‌ نفس‌ 114

                                                           پنج‌ ـ عفو 117

                                                 3ـ2) اولياي‌دم‌ 117

                                                 اوّل‌ ـ مصاديق‌ اولياي‌دم‌ 118

                                                 دوم‌ ـ نحوه‌ توارث‌ حقّقصاص‌ 126

                                                 سوم‌ ـ ولي‌دم‌ واحد 130

                                                           يك‌ ـ دارا بودن‌ اهليت‌ 132

                                                           دو ـ فقدان‌ اهليت‌ 133

                                                                      صغر سن‌ و جنون‌ 133

                                                                      فقدان‌ رشد 143

                                                           سه‌ ـ عدم‌ دسترسي‌ 144

                                                 چهارم‌ ـ اولياي‌دم‌ متعدد 145

                                                           يك‌ ـ تعدد اولياي‌دم‌ به‌ اعتبار تعدد ورثه‌ 145

                                                                      همه‌ داراي‌ اهليت‌ هستند 145

                                                                      بعضاً داراي‌ اهليت‌ نيستند 153

                                                           دو ـ تعدد اولياي‌دم‌ به‌ اعتبار تعدد مقتول‌ 158

                                       4ـ2) ولي‌ قهري‌ 160

                                       5ـ2) ولي‌امر 161

 

                    ي‌ ـ آثار عفو 176

                              1 ـ نسبت‌ به‌ جاني‌ 176

                                       1ـ1) سقوط‌ قصاص‌ 176

                                       1ـ2) مجازات‌ ديه‌ 183

                                       1ـ3) مجازات‌ تعزيري‌ 188

                                       1ـ4) كفاره‌ قتل‌ 197

                                       1ـ5) محروميت‌ از ارث‌ و وصيت‌ 199

                                       1ـ6) تكليف‌ جاني‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ موافقت‌ 200

                              2 ـ نسبت‌ به‌ عفوكننده‌ 201

                              3 ـ نسبت‌ به‌اشخاص‌ ثالث‌ 201

                                       1ـ3) اثر عفو در مجازات‌ شريك‌ 201

                                       2ـ3) اثر عفو در حقّقصاص‌ اولياي‌دم‌ خواهان‌ قصاص‌ 202

                    ك‌ ـ ادله‌ اثبات‌ عفو 203

           گفتار دوم‌ ـ صلح‌ قصاص‌ 206

                    الف‌ ـ واژه‌شناسي‌ 207

                    ب‌ ـ ادله‌ مشروعيت‌ 208

                    ج‌ ـ ماهيت‌ 210

                    د ـ محل‌ صلح‌ 210

                    ه ـ شرايط‌ طرفين‌ عقد صلح‌ 210

                    و ـ بدل‌ صلح‌ 211

                    ز ـ صاحبان‌ صلح‌ 211

                    ح‌ ـ صلح‌ بر قصاص‌ به‌ صورت‌ فضولي‌ 213

                    ط ـ آثار صلح‌ بر قصاص‌ 214

           گفتار سوم‌ ـ فوت‌ جاني‌ 215

           گفتار چهارم‌ ـ ارث‌ قصاص‌ 226

                    الف‌ ـ اگر قاتل‌، حقّقصاص‌ را به‌ ارث‌ ببرد 226

                    ب‌ ـ اگر فرزند قاتل‌ حقّقصاص‌ را به‌ ارث‌ ببرد 227

           گفتار پنجم‌ ـ رجوع‌ شهود از شهادت‌ 229

 

 

 

 فصل‌ سوم‌

 علل‌ خاص‌ سقوط‌ قصاص‌ 231

 

 

 

           گفتار اوّل‌ ـ علل‌ خاص‌ سقوط‌ قصاص‌ نفس‌ 231

                    الف‌ ـ اثبات‌ قتل‌ بر دو متهم‌ با اقرار هريك‌، در صورتي‌ كه‌ اولي‌ از اقرارش‌ برگردد 231

                    ب‌ ـ اشتراك‌ موجب‌ و غيرموجب‌ در قتل‌ عمدي‌ 239

                                       1 ـ شركت‌ پدر و بيگانه‌ در قتل‌ فرزند 239

                                       2 ـ شركت‌ بالغ‌ و كودك‌ در قتل‌ 239

                                       3 ـ شركت‌ عامد و غيرعامد در قتل‌ عمدي‌ 240

                                       4 ـ شركت‌ انسان‌ با حيوان‌ در قتل‌ عمدي‌ 240

                    ج‌ ـ اثبات‌ قتل‌ بر دو متهم‌ به‌طور مستقل‌ با بينه‌ 241

           گفتار دوم‌ ـ علل‌ خاص‌ سقوط‌ قصاص‌ عضو 243

                    الف‌ ـ عدم‌ تساوي‌ در جنس‌ 245

                    ب‌ ـ عدم‌ تساوي‌ در محل‌ 249

                    ج‌ ـ عدم‌ تساوي‌ در مقدار 251

                    د ـ عدم‌ تساوي‌ اعضاء در سالم‌ بودن‌ 254

                    ه ـ عدم‌ تساوي‌ اعضاء در اصلي‌ بودن‌ 257

                    و ـ قصاص‌ بيشتر از اندازه‌ جنايت‌ شود 258

                    ز ـ تغيير عضو صدمه‌ ديده‌ در جهت‌ بهبودي‌ 261

                              1 ـ كندن‌ و شكستن‌ دندان‌ به‌طور عمدي‌ 261

                                       1ـ1) زماني‌ كه‌ مجني‌عليه‌ طفل‌ است‌ 261

                                       2ـ1) زماني‌ كه‌ مجني‌عليه‌ بزرگسال‌ باشد 263

                              2 ـ قطع‌ عمدي‌ گوش‌ 264

           نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادها 266

           منابع‌ و مآخذ 271


 

 

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما