0

حقوق اختراعات

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق اختراعات
  • قیمت 330,000 ریال
  • شابک
    1. 5-142-511-964-978
  • تعداد صفحات 496
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1395
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

  

 

 

 

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 

 

 اختصارات‌ 13

 مقدمه‌ 15

 

 

 

 فصل‌ اوّل‌: كلّيات‌ 21

           گفتار اوّل‌: مفاهيم‌ 21

           گفتار دوم‌: دامنه‌ 26

                    2ـ1ـ اختراع‌ و ورقه‌ اختراع‌ 26

                    2ـ2ـ اختراع‌ و اكتشاف‌ 27

                    2ـ3ـ اختراع‌ و طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 29

                    2ـ4ـ اختراع‌ و نمونه‌هاي‌ اشياء مصرفي‌ 30

                    2ـ5ـ اختراع‌ و نوآوري‌ 30

                    2ـ6ـ اختراع‌ و مدارهاي‌ يكپارچه‌ 31

                    2ـ7ـ اختراع‌ و حق‌ مؤلف‌ 32

                    2ـ8ـ اختراع‌ و دانش‌ فني‌ 33

           گفتار سوم‌: انواع‌ اختراع‌ 36

                    3ـ1ـ اختراع‌ محصول‌ يا فرآورده‌ 36

                    3ـ2ـ اختراع‌ فرآيند يا وسيله‌ و روش‌ 36

                    3ـ3ـ اختراع‌ فرآيند خاص‌ براي‌ ساخت‌ يك‌ محصول‌ 36

                    3ـ4ـ استفاده‌ جديد از شي‌ء شناخته‌ شده‌ 37

                    3ـ5ـ اختراع‌ ملي‌ 40

                    3ـ6ـ اختراع‌ منطقه‌اي‌ 40

                    3ـ7ـ اختراع‌ الحاقي‌ 40

                    3ـ8ـ اختراع‌ تكميلي‌ 41

                    3ـ9ـ اختراع‌ وارداتي‌ 42

                    3ـ10ـ اختراع‌ سري‌ 43

                    3ـ11ـ اختراع‌ طرح‌ 44

                    3ـ12ـ اختراعات‌ گزينشي‌ يا انتخابي‌ 44

           گفتار چهارم‌: ماهيت‌ حقوقي‌ فقهي‌ حق‌ اختراع‌ 46

                    4ـ1ـ ماهيت‌ حقوقي‌ حق‌ اختراع‌ 46

                     4ـ1ـ1ـ حقوق‌ طبيعي‌ 47

                    4ـ1ـ2ـ حقوق‌ شخصي‌ 47

                    4ـ1ـ3ـ حقوق‌ اخلاقي‌ 47

                    4ـ1ـ4ـ وحدت‌ حق‌ مادي‌ و حق‌ اخلاقي‌ 48

                    4ـ1ـ5ـ دوگانگي‌ حق‌ مادي‌ و اخلاقي‌ 48

                    4ـ1ـ6ـ مالكيت‌ عيني‌ 48

                    4ـ1ـ7ـ حقوق‌ كار 49

                    4ـ1ـ8ـ حقوق‌ فكري‌ 49

                    4ـ2ـ ماهيت‌ فقهي‌ 50

                    4ـ3ـ جايگاه‌ حق‌ مخترع‌ در نظام‌ حقوقي‌ 52

                    4ـ3ـ1ـ حق‌ اختراع‌ و حقوق‌ عمومي‌ و خصوصي‌ 53

                    4ـ3ـ2ـ حق‌ اختراع‌ و حقوق‌ مالي‌ و غيرمالي‌ 53

                    4ـ3ـ3ـ حق‌ اختراع‌ و حقوق‌ عيني‌ و ديني‌ 54

                    4ـ3ـ4ـ حق‌ اختراع‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ 55

                    4ـ3ـ5ـ اختراع‌ و حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌ 56

           گفتار پنجم‌: ضرورت‌ ثبت‌ و حمايت‌ از اختراع‌ 59

                    5ـ1ـ ضرورت‌ ثبت‌ اختراع‌ 59

                    5ـ2ـ ضرورت‌ حمايت‌ از اختراع‌ 61

                    5ـ3ـ سابقه‌ تاريخي‌ 64

           گفتار ششم‌: اختراع‌ و موضوعات‌ جديد 73

                    6ـ1ـ اختراع‌ و تحقيق‌ و توسعه‌ و نوآوري‌ 73

                    6ـ2ـ اختراع‌ و رقابت‌ 74

                    6ـ3ـ اختراع‌ و استاندارد 75

                    6ـ4ـ اختراع‌ و نانو فناوري‌ 77

                    6ـ5ـ اختراع‌ و سلامت‌ عمومي‌ 78

                    6ـ6ـ اختراع‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ 80

                    6ـ7ـ اختراع‌ و نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ 81

                    6ـ7ـ1ـ چگونگي‌ حمايت‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ 81

                    6ـ7ـ2ـ حمايت‌ از نرم‌ افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ در ايران‌ 84

                    6ـ8ـ اختراع‌ و بيوتكنولوژي‌ 86

                    6ـ8ـ1ـ تعريف‌ 88

                    6ـ8ـ2ـ لزوم‌ حمايت‌ از بيوتكنولوژي‌ 88

                    6ـ8ـ3ـ نظام‌هاي‌ موجود حمايتي‌ 90

                    6ـ9ـ اختراع‌ و صنعت‌ بيمه‌ 92

                    6ـ10ـ اختراع‌ و حقوق‌ بشر 94

 

 فصل‌ دوم‌: ثبت‌ اختراع‌ 95

           گفتار اوّل‌: حق‌ ثبت‌ اختراع‌ 95

                    1ـ1ـ سيستم‌ اوّلين‌ ثبت‌ يا سيستم‌ اوّلين‌ اختراع‌ 95

                    1ـ2ـ اختراع‌ اشتراكي‌ 99

                    1ـ3ـ اختراع‌ ناشي‌ از استخدام‌ 104

                    1ـ4ـ اختراع‌ ناشي‌ از قرارداد 107

           گفتار دوم‌: اختراعات‌ قابل‌ ثبت‌ 110

                    2ـ1ـ جديد بودن‌ 111

                    2ـ1ـ1ـ تفسير ادعاها و تعيين‌ نوع‌ و محدوده‌ اختراع‌ 117

                    2ـ1ـ2ـ فن‌ يا صنعت‌ قبلي‌ 118

                    2ـ1ـ3ـ مقايسه‌ اختراع‌ مورد ادعا با فن‌ يا صنعت‌ قبلي‌ 119

                    2ـ1ـ4ـ زوال‌ تازگي‌ و استثنائات‌ آن‌ 120

                    2ـ1ـ4ـ1ـ زوال‌ تازگي‌ 120

                    2ـ1ـ4ـ1ـ1ـ افشاي‌ اختراع‌ 120

                    2ـ1ـ4ـ1ـ2ـ استفاده‌ از اختراع‌ 123

                    2ـ1ـ4ـ2ـ استثنائات‌ وارده‌ بر زوال‌ تازگي‌ 125

                    2ـ1ـ4ـ2ـ1ـ مهلت‌ ارفاقي‌ 125

                    2ـ1ـ4ـ2ـ2ـ اختراعات‌ نمايش‌ داده‌ شده‌ در نمايشگاههاي‌ بين‌المللي‌ 128

                    2ـ1ـ4ـ2ـ3ـ حق‌ تقدّم‌ 130

                    2ـ2ـ گام‌ ابتكاري‌ 132

                    2ـ2ـ1ـ احراز گام‌ ابتكاري‌ 135

                    2ـ2ـ1ـ1ـ فن‌ يا صنعت‌ قبلي‌ 135

                    2ـ2ـ1ـ2ـ شخص‌ با مهارت‌ 136

                    2ـ2ـ1ـ3ـ مقايسه‌ اختراع‌ با فن‌ يا صنعت‌ قبلي‌ 137

                    2ـ3ـ كاربرد صنعتي‌ 140

           گفتار سوم‌: اختراعات‌ غيرقابل‌ ثبت‌ 144

 

 فصل‌ سوم‌: فرآيند ثبت‌ اختراع‌ 155

           گفتار اوّل‌: ثبت‌ اختراع‌ در بعد ملي‌ 158

                    1ـ1ـ اظهارنامه‌ 158

                    1ـ1ـ1ـ درخواست‌ 160

                    1ـ1ـ2ـ توصيف‌ 160

                    1ـ1ـ3ـ ادعا 162

                    1ـ1ـ4ـ نقشه‌هاي‌ اختراع‌ 163

                    1ـ1ـ5ـ خلاصه‌ 165

                    1ـ2ـ بررسي‌ اختراع‌ 166

                    1ـ2ـ1ـ سيستم‌ بررسي‌ اعلامي‌ يا سيستم‌ ثبت‌ 166

                    1ـ2ـ2ـ سيستم‌ بررسي‌ شكلي‌ همراه‌ با جستجو 169

                    1ـ2ـ3ـ بررسي‌ ماهوي‌ 170

                    1ـ2ـ4ـ نظام‌ بررسي‌ ثبت‌ اختراع‌ در ايران‌: 176

                    1ـ3ـ وحدت‌ اختراع‌ 184

                    1ـ4ـ مدت‌ حمايت‌ از اختراع‌ 189

                    1ـ5ـ انتشار 191

                    1ـ6ـ تاريخ‌ تقاضا 193

                    1ـ7ـ هزينه‌ ثبت‌ اختراع‌ 196

                    1ـ8ـ اعطاي‌ ورقه‌ اختراع‌ 200

           گفتار دوم‌: ثبت‌ اختراع‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ 204

                    2ـ1ـ مسير ملي‌ 205

                    2ـ2ـ مسير منطقه‌اي‌ 215

                    2ـ3ـ مسير بين‌المللي‌ 217

                    2ـ3ـ1ـ اهداف‌ 219

                    2ـ3ـ2ـ مزايا 219

                    2ـ3ـ2ـ1ـ از لحاظ‌ مخترعين‌ 220

                    2ـ3ـ2ـ2ـ براي‌ ادارات‌ ثبت‌ اختراع‌ 221

                    2ـ3ـ2ـ3ـ از لحاظ‌ متخصصين‌ و محققين‌ 222

                    2ـ3ـ2ـ4ـ از لحاظ‌ توسعه‌ صنعتي‌ و اقتصاد ملي‌ كشورها 222

                    2ـ3ـ2ـ5ـ از لحاظ‌ منافع‌ كشورهاي‌ طرف‌ قرارداد 223

                    2ـ3ـ3ـ فرآيند 223

                    2ـ3ـ4ـ نقش‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ اختراع‌: 235

 

 فصل‌ چهارم‌: حقوق‌ مخترع‌ 237

           گفتار اوّل‌: حقوق‌ ناشي‌ از ثبت‌ اختراع‌ 237

                    1ـ1ـ حقوق‌ مادي‌ 238

                    1ـ1ـ1ـ مصاديق‌ حقوق‌ مادي‌ 239

                    1ـ1ـ1ـ1ـ توليد و تكثير 239

                    1ـ1ـ1ـ2ـ عرضه‌ براي‌ فروش‌ و فروش‌ 239

                    1ـ1ـ1ـ3ـ واردات‌ 240

                    1ـ1ـ1ـ4ـ ذخيره‌ و نگهداري‌ 240

                    1ـ1ـ1ـ5ـ استفاده‌ 241

                    1ـ1ـ1ـ6ـ صادرات‌ 241

                    1ـ1ـ2ـ استثنائات‌ 247

                    1ـ1ـ2ـ1ـ خاتمه‌ استفاده‌ از حقوق‌ يا دكترين‌ خاتمه‌ يا اتمام‌ حق‌ 248

                    1ـ1ـ2ـ2ـ واردات‌ موازي‌ 254

                    1ـ1ـ2ـ3ـ گواهي‌هاي‌ اختراع‌ و حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ 255

                    1ـ1ـ2ـ4ـ بهره‌برداري‌ با اهداف‌ آزمايشي‌ 257

                    1ـ1ـ2ـ5ـ استفاده‌ مقدم‌ 260

                    1ـ1ـ2ـ6ـ پروانه‌هاي‌ اجباري‌ 264

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ موارد صدور مجوز اجبارهاي‌ 267

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ1ـ كوتاهي‌ در استعمال‌ اختراع‌: 267

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ2ـ امتناع‌ صاحب‌ ورقه‌ اختراع‌ از اعطاي‌ مجوز قانوني‌ 270

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ3ـ اضطرار ملي‌ 271

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ4ـ رويه‌هاي‌ ضد رقابتي‌ 271

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ5ـ بهره‌برداري‌هاي‌ غيرتجاري‌ 272

                    1ـ1ـ2ـ6ـ1ـ6ـ اختراعات‌ وابسته‌ 273

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ شرايط‌ اعطاي‌ مجوز اجباري‌ 276

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ1ـ موردي‌ بودن‌ 276

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ2ـ انجام‌ تلاش‌هاي‌ قبلي‌ به‌ منظور جلب‌ رضايت‌ دارنده‌ حق‌ 277

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ3ـ دامنه‌ و مدت‌ 277

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ4ـ غيرانحصاري‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ بودن‌ 277

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ5ـ بازار داخلي‌ 277

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ6ـ خاتمه‌ استفاده‌ از مجوز اجباري‌ 278

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ7ـ اجرت‌ 279

                    1ـ1ـ2ـ6ـ2ـ8ـ تجديدنظر 279

                    1ـ1ـ2ـ7ـ فرآهم‌ آوردن‌ مقدمات‌ بهره‌برداري‌ 280

                    1ـ1ـ2ـ8ـ استفاده‌ دولت‌ از اختراع‌ ثبت‌ شده‌ 280

                    1ـ2ـ حقوق‌ اخلاقي‌ 280

                    1ـ3ـ واگذاري‌ حق‌ اختراع‌ 283

                    1ـ3ـ1ـ انتقال‌ مالكيت‌ حق‌ اختراع‌ 285

                    1ـ3ـ2ـ انتقال‌ حق‌ بهره‌برداري‌ 291

                    1ـ3ـ3ـ انتقال‌ از طريق‌ رهن‌ 297

                    1ـ3ـ4ـ انتقال‌ قهري‌ اختراع‌ 298

           گفتار دوم‌: زوال‌ حق‌ اختراع‌ 301

                    2ـ1ـ اعراض‌ 301

                    2ـ2ـ عدم‌ پرداخت‌ هزينه‌ سالانه‌ 303

                    2ـ3ـ انقضاي‌ مدت‌ اعتبار ورقه‌ اختراع‌ 304

                    2ـ4ـ ابطال‌ ورقه‌ اختراع‌ 305

 

 فصل‌ پنجم‌: نقض‌ حق‌ اختراع‌ و ضمانت‌ اجراي‌ آن‌ 311

           گفتار اوّل‌: نقض‌ حق‌ اختراع‌ 311

                    1ـ1ـ اَعمال‌ نقض‌ 312

                    1ـ1ـ1ـ مصاديق‌ 314

                    1ـ1ـ1ـ1ـ توليد غيرمجاز 314

                    1ـ1ـ1ـ2ـ نگهداري‌، فروش‌ و عرضه‌ براي‌ فروش‌ غيرمجاز 315

                    1ـ1ـ1ـ3ـ واردات‌ غيرمجاز 317

                    1ـ1ـ1ـ4ـ استعمال‌ غيرمجاز 319

                    1ـ2ـ ملاك‌هاي‌ تشخيص‌ نقض‌ 320

                    1ـ3ـ ذي‌نفع‌ در طرح‌ دعوي‌ نقض‌ 324

                    1ـ4ـ تكليف‌ اثبات‌ ادعا 327

                    1ـ5ـ نحوة‌ رسيدگي‌ به‌ دعوي‌ نقض‌ 330

                    1ـ6ـ حق‌ شخص‌ تهديد شده‌ به‌ نقض‌ 331

                    1ـ7ـ اعلاميه‌ عدم‌ نقض‌ 332

           گفتار دوم‌: ضمانت‌ اجرا 334

                    2ـ1ـ ضمانت‌ اجراء مدني‌ 334

                    2ـ2ـ ضمانت‌ اجراي‌ كيفري‌ 337

                    2ـ3ـ اقدامات‌ تأميني‌ و موقتي‌. 340

           گفتار سوم‌: دادگاهها 346

 

 فصل‌ ششم‌: بررسي‌ تطبيقي‌ 355

           گفتار اوّل‌: نظام‌هاي‌ ملي‌ اختراع‌ 355

                    1ـ1ـ محورهاي‌ مورد مقايسه‌ 356

                    1ـ1ـ1ـ شناسايي‌ مخترع‌: نظام‌ اوّلين‌ ثبت‌ يا نظام‌ اوّلين‌ اختراع‌ 356

                    1ـ1ـ2ـ مدت‌ حمايت‌ از اختراع‌ 358

                    1ـ1ـ3ـ تغييرات‌ در اختراعات‌ ثبت‌ شده‌ 360

                    1ـ1ـ4ـ اعتراض‌ به‌ صدور ورقه‌ اختراع‌ 362

                    1ـ1ـ5ـ مهلت‌ ارفاقي‌ 364

                    1ـ1ـ6ـ اختراعات‌ قابل‌ ثبت‌ 368

                    1ـ1ـ7ـ انتشار اظهارنامه‌ ثبت‌ اختراع‌ 371

                    1ـ1ـ8ـ ذكر نام‌ مخترع‌ در ورقه‌ اختراع‌ 373

                    1ـ1ـ9ـ اثر دانش‌ پيشين‌ 374

           گفتار دوم‌: معاهدات‌ ماهوي‌ اختراع‌ 378

                    2ـ1ـ محورهاي‌ مورد مقايسه‌ 378

                    2ـ1ـ1ـ اختراعات‌ قابل‌ ثبت‌ 378

                    2ـ1ـ2ـ استثنائات‌ 379

                    2ـ1ـ3ـ حقوق‌ انحصاري‌ 379

                    2ـ1ـ4ـ انتقال‌ مالكيت‌ 380

                    2ـ1ـ5ـ افشاء اختراع‌ 380

                    2ـ1ـ6ـ درخواست‌ اطلاعات‌ از متقاضي‌ در رابطه‌ با اظهارنامه‌ 380

                    2ـ1ـ7ـ استثنائات‌ حقوق‌ اعطايي‌ 381

                    2ـ1ـ8ـ استفاده‌ از اختراع‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ از صاحب‌ حق‌ 381

                    2ـ1ـ9ـ ابطال‌ / لغو 381

                    2ـ1ـ10ـ مدت‌ حمايت‌ 381

                    2ـ1ـ11ـ حق‌ اثبات‌ 382

           گفتار سوم‌: معاهدات‌ شكلي‌ مربوط‌ به‌ اختراع‌ 382

                    3ـ1ـ معاهده‌ همكاري‌ ثبت‌ اختراع‌  (PCT) 383

                    3ـ2ـ معاهده‌ بوداپست‌ در مورد شناسايي‌ بين‌المللي‌ تسليم‌ ميكروارگانيزم‌ها براي‌                  استفاده‌ در تشريفات‌ ثبت‌ اختراعات‌ 398

                    3ـ3ـ موافقت‌نامه‌ استراسبورگ‌ در مورد طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ اختراعات‌ 400

                    3ـ4ـ معاهده‌ قانون‌ اختراعات‌ 401

 

 ضمائم‌: قانون‌ ثبت‌ اختراعات‌، طرح‌هاي‌ صنعتي‌ و علائم‌ تجاري‌ 405

           فصل‌ اوّل‌ ـ اختراعات‌ 405

           فصل‌ دوم‌ ـ طرح‌هاي‌ صنعتي‌ 414

           فصل‌ سوم‌ ـ علائم‌ و علائم‌ جمعي‌ و نامهاي‌ تجاري‌ 416

           فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ عمومي‌ 420

           منابع‌ و مآخذ 425

 


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما