0

دکتر عباس منصور آبادی

روی جلد

شرح مختصر

دکتر عباس منصورآبادی از آغاز سال ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۳۸۷ (نوزده سال) عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز بوده‌اند و از مهرماه سال ۱۳۸۷ به پردیس فارابی دانشگاه تهران منتقل شدند و اکنون نیز به عنوان دانشیار دانشکده حقوق آن پردیس اشتغال دارند.

تحصیلات: دکتری تخصصی ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۷۹ - کارشناسی ارشد ، حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۰ - کارشناسی علوم قضایی ، از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال ۱۳۶۷.

زمینه های تخصصی و تدریس: حقوق جزای اختصاصی، حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری، مبادی و مبانی حقوق (مقدمه علم حقوق و روش تحقیق)، فلسفه حقوق کیفری.

برخي از سوابق اجرايی: مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه تهران، رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شیراز، عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز، معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شيراز، رئیس بخش حقوق دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شيراز، مدیر کل اداره حقوقی دانشگاه شیراز.


کتب دکتر عباس منصور آبادی