مشخصات کتاب
before
after
انتشارات : نشر میزان

نام کتاب : حقوق تجارت - جلد اول

نوبت ویرایش : 2

نوبت چاپ : 2

قیمت : 100,000 ریال

آخرین سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 272

شماره جلد : 1

شابک : 978-964-511-423-5

رده بندی کنگره : 7ح8س/920 KMH

رده بندی دیویی : 346/5507

شماره کتاب شناسی ملی : 77-15832م

وزن کتاب : 390

نویسنده / مترجم
نویسنده خارجی
چکیده کتاب

  

فهرست مطالب

 

مقدمه چاپ دوم. 9

دیباچه. 11

کلیات... 15

مبحث اول ـ تعریف و ماهیت حقوق تجارت... 15

مبحث دوم ـ قلمرو و دامنه شمول حقوق تجارت... 25

مبحث سوم ـ تطور تاریخی حقوق تجارت... 29

مبحث چهارم ـ منابع حقوق تجارت... 34

 

باب اول: اعمال تجاری

فصل اول: اعمال تجاری منفرد. 51

مبحث اول ـ خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره 51

مبحث دوم ـ معاملات اوراق تجاری.. 56

مبحث سوم ـ عملیات صرافی و بانکی.. 58

مبحث چهارم ـ دلالی، حق العمل کاری، و عاملیت... 59

مبحث پنجم ـ اعمال تجاری دریایی.. 62

فصل دوم: عملیات بنگاه‌های تجاری.. 65

مبحث اول ـ بنگاه‌های صنعتی: تاسیس وبکار‌انداختن هر قسم کارخانه. 66

مبحث دوم ـ تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می‌شود. 68

مبحث سوم ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا / آب و هوا 70

مبحث چهارم ـ عملیات حراجی.. 72

مبحث پنجم ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.. 72

مبحث ششم ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری.. 73

مبحث هفتم ـ عملیات بورس اوراق بهادار. 74

فصل سوم: اعمال تجاری تبعی.. 89

مبحث اول ـ مبانی نظریه تبعیت... 89

مبحث دوم ـ محدودۀ اطلاق نظریه تبعیت... 90

مبحث سوم ـ بررسی ماده 3 قانون تجارت ایران. 92

فصل چهارم: اعمال تجاری مختلط.. 97

مبحث اول ـ رژیم حقوقی حاکم بر عمل تجاری مختلط ونحوه دادرسی.. 98

مبحث دوم ـ رهن تجاری ونرخ بهره 99

فصل پنجم: اهمیت تمیز اعمال تجاری از اعمال مدنی.. 101

مبحث اول ـ رسیدگی قضائی اختصاصی.. 101

مبحث دوم ـ قواعد اثبات تعهدات تجاری.. 102

مبحث سوم ـ قواعد خاص در مورد تعهدات جاری.. 103

فصل ششم: بررسی ویژه (1): قرارداد حمل و نقل.. 107

مبحث اول ـ تعریف و خصوصیات قرار داد حمل و نقل.. 107

مبحث دوم ـ قرار داد حمل و نقل اشیاء. 110

مبحث سوم ـ قرار داد حمل و نقل اشخاص.... 120

فصل هفتم: بررسی ویژه (2): قرار داد دلالی.. 125

مبحث اول ـ تعریف وشکل عقد دلالی و تجاری بودن آن. 125

مبحث دوم ـ آثار قرار داد دلالی.. 128

مبحث سوم ـ انواع دلالی.. 132

فصل هشتم: بررسی ویژه (3): قرار داد حق العمل کاری.. 135

مبحث اول ـ تعریف حق‌العمل کاری و ویژگی‌های آن. 136

مبحث دوم ـ آثار قرارداد حق العمل کاری.. 140

مبحث سوم ـ انواع حق العمل کاری.. 143

 

باب دوم: تجـّـار

فصل اول: صفت تاجر. 151

مبحث اول ـ احتراف به اعمال تجاری.. 152

مبحث دوم ـ اهلیت تجاری.. 156

مبحث سوم ـ عوارض اهلیت... 162

فصل دوم: آثار اکتساب صفت تاجر. 163

مبحث اول ـ الزام به نگهداری دفاتر تجاری.. 163

مبحث دوم ـ سندیت دفاتر تجاری.. 170

مبحث سوم ـ ثبت تجاری.. 178

مبحث چهارم ـ تکلیف به اخذ کارت و شماره اقتصادی.. 185

مبحث پنجم ـ اعلام سیستم مالی ازدواج: 191

مبحث ششم ـ خودداری از رقابت غیر مشروع. 193

 

باب سوم: مایه تجاری

فصل اول: عناصر مایه تجاری.. 205

مبحث اول ـ عناصر مادی.. 205

مبحث دوم ـ عناصر معنوی.. 206

فصل دوم: مهمترین عملیات مربوط به مایه تجاری.. 209

مبحث اول ـ بیع مایه تجاری.. 209

مبحث دوم ـ رهن مایه تجاری.. 213

فصل سوم: حق سرقفلی.. 215

مبحث اول ـ تعریف... 215

مبحث دوم ـ قانون جدید روابط موجر ومستأجر ومسئله سرقفلی.. 217

فصل چهارم: علائم تجاری.. 221

مبحث اول ـ تعریف علامت تجاری.. 221

مبحث دوم ـ سابقه قانونی.. 221

مبحث سوم ـ خصوصیات علائم تجارتی.. 222

مبحث چهارم ـ انواع علائم تجاری.. 222

مبحث پنجم ـ ثبت علائم تجاری.. 223

مبحث ششم ـ جدول طبقه بندی علائم تجاری.. 224

مبحث هفتم ـ علائم ممنوع. 229

مبحث هشتم ـ تشریفات ثبت علائم تجاری.. 230

مبحث نهم ـ تمدید و ابطال علائم تجاری.. 232

مبحث دهم ـ حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و  شرائط نقل و انتقال آن. 234

فصل پنجم: حق اختراع. 239

مبحث اول ـ تعریف حق اختراع. 239

مبحث دوم ـ تقاضای ثبت اختراع و تشریفات آن. 241

مبحث سوم ـ گواهینامه اختراع و حقوق ناشی از ثبت اختراع. 243

مبحث چهارم ـ نقل و انتقال و واگذاری بهره‌برداری اختراع. 247

مبحث پنجم ـ اعتراض به گواهینامه اختراع و تقاضای ابطال آن. 249

فصل ششم: اسم تجاری.. 253

مبحث اول ـ تعریف اسم تجاری.. 253

مبحث دوم ـ خصوصیات اسم تجارتی.. 253

مبحث سوم ـ مسئله نقل و انتقال اسم تجاری.. 255

مبحث چهارم ـ تفاوت‌های اسم تجارتی با ثبت تجارتی.. 255

 

باب چهارم: طرق اثبات دعوی در مسائل تجاری

فصل اول: اثبات تجاری بودن عمل وتاجر بودن شخص..... 259

مبحث اول ـ اثبات تجاری بودن عمل.. 259

مبحث دوم ـ اثبات صفت تاجر. 260

فصل دوم: ادله اثبات دعوی در مسائل تجاری.. 263

مبحث اول ـ ادله اثبات در دعاوی مدنی.. 263

مبحث دوم ـ ادله اثبات در دعاوی تجاری.. 265

فهرست منابع. 267

حقوق اسناد تجارتی

دکتر کورش کاویانی

Show.aspx?id=337

حقوق شرکتهای تجارتی

دکتر کورش کاویانی

Show.aspx?id=165

حقوق تجارت

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=358

حقوق مناقصات-جلد اول

دکتر حمید باقر زاده

Show.aspx?id=730

حقوق ورشکستگی

دکتر کورش کاویانی

Show.aspx?id=609

حقوق تعاون و حقوق تجارت

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=360

حقوق تجارت برای مدیران

دکتر امیر صادقی نشاط

Show.aspx?id=732

حقوق تجارت به زبان ساده

دکتر محمود عرفانی

Show.aspx?id=614

حقوق تجارت - جلد اول

دکتر حشمت الله سماواتی

Show.aspx?id=557

اسناد تجارتی الکترونیکی

احد طاهری , محمد ساردوئی نسب ,

Show.aspx?id=786

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی

فرشید فرحناکیان

Show.aspx?id=167

شرکت های تضامنی

دکتر حشمت الله سماواتی

Show.aspx?id=632

اسناد تجارتی الکترونیکی

احد طاهری , محمد ساردوئی نسب ,

Show.aspx?id=786

حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=354

بررسی مسایل کیفری و حقوقی چک

دکتر حسین قایم مقام فراهانی

Show.aspx?id=145

مبانی حقوقی نام تجاری

دکتر حشمت الله سماواتی

Show.aspx?id=810

حقوق تجارت

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=355

ورشکستگی و تصفیه

دکتر حسین قایم مقام فراهانی

Show.aspx?id=197

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت

سیامک پاکباز

Show.aspx?id=826

حقوق تجارت

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=356

حمایت دولتها از اشخاص حقوقی، سهامداران و شرکاء آنها

دکنر محمد علی حجازی

Show.aspx?id=605

قانون تجارت

بخش تنقیح قوانین و مقررات بنیاد حقوقی میزان

Show.aspx?id=839

حقوق تجارت

دکتر حسن حسنی

Show.aspx?id=357

حقوق اسناد تجاری

دکتر یوسف درویشی هویدا

Show.aspx?id=627

مقدمه حقوق تجارت

دکتر کورش کاویانی

Show.aspx?id=853
نظری داده نشده است

557 1394/11/20 54.167.71.219

نظر شما

نظر شما با موفقیت ارسال گردید
خطایی در ثبت نظر شما رخ داده است

نام و نام خانوادگی
ایمیل


متن نظر
کلمه کاربری
 
رمز ورود
 
عضویت | فراموشی رمز ورود
تست شده توسط تمامی مرور گرها
© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت میزان می باشد
Design By Dorostkar