مشخصات کتاب
before
after
انتشارات : نشر میزان

نام کتاب : شرط عدم مسئولیت

نوبت ویرایش : 1

نوبت چاپ : 1

قیمت : 70,000 ریال

آخرین سال انتشار : 1390

تعداد صفحات : 288

شماره جلد : 1

شابک : 978-964-511-321-4

رده بندی کنگره : 579 /م9ن8 K

رده بندی دیویی : 346/02

شماره کتاب شناسی ملی : 0383032

وزن کتاب : -1

نویسنده / مترجم
نویسنده خارجی
چکیده کتاب

 

 

 

فهرست عناوين اصلي

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

مقدمه. 15

بخش اول: کلیات... 19

فصل اول ـ مفهوم و ماهيت شرط عدم مسئوليت... 20

گفتار اول ـ مفهوم شرط عدم مسئوليت... 20

گفتار دوم ـ ماهيت شرط عدم مسئوليت... 24

بند اول ـ حقوق خارجي.. 24

الف) نظريه توصيفي بودن شرط عدم مسئوليت... 25

ب) نظريه دفاعي بودن شرط عدم مسئوليت... 28

بند دوم ـ فقه اماميه و حقوق ايران. 34

فصل دوم ـ مقايسه شرط عدم مسئوليت با شروط مشابه. 39

گفتار اول ـ شرط افزايش مسئوليت (شرط ضمان) 39

بند اول ـ فقه اماميه و حقوق ايران. 39

بند دوم ـ حقوق خارجي.. 43

گفتار دوم ـ شرط محدود کنندة مسئوليت... 44

گفتار سوم ـ وجه التزام. 48

بخش دوم: وضعیت و حدود اعتبار شرط عدم مسئولیت... 57

فصل اول ـ دلايل بطلان شرط عدم مسئوليت... 58

گفتار اول ـ اسقاط مالم يجب (ابراء ممالم يجب) 58

بند اول ـ نظريه بطلان به استناد اسقاط مالم يجب... 58

بند دوم ـ نقد نظريه. 60

گفتار دوم ـ نظم عمومي.. 63

بند اول ـ تعريف نظم عمومي.. 63

الف) حقوق ايران و فقه اماميه. 63

ب) حقوق خارجي.. 65

بند دوم ـ مغايرت شرط عدم مسئوليت با نظم عمومي.. 68

الف) حقوق ايران و فقه اماميه. 68

ب) حقوق خارجي.. 71

فصل دوم ـ دلايل اعتبار شرط عدم مسئوليت... 75

در فقه اماميه و حقوق ايران. 75

گفتار اول ـ اصول کلي.. 77

بند اول ـ اصل آزادي قراردادها 77

بند دوم ـ اصل صحت... 79

بند سوم ـ امکان اسقاط حق به وسيله زيانديده (قاعده تسليط) 81

الف) مفهوم قاعده تسليط يا تسلط.. 82

ب) نحوة اسقاط حق ضمن عقد. 84

ج) اسقاط حق در ضمان قهري.. 85

د) نحوه اسقاط حق در ضمان قهري.. 86

بند چهارم ـ عدم مغايرت با نظم عمومي.. 88

گفتار دوم ـ عدم انطباق با شروط باطل.. 90

بند اول ـ انجام شرط عدم مسئوليت مقدور است... 91

بند دوم ـ شرط عدم مسئوليت، مفيد و عقلايي است... 93

بند سوم ـ شرط عدم مسئوليت نامشروع نيست... 94

بند چهارم ـ شرط عدم مسئوليت خلاف مقتضاي عقد نيست... 97

بند پنجم ـ شرط عدم مسئوليت، از مصاديق شرط مجهولي نيست که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود  100

گفتار سوم ـ معتبر شناخته شدن شرط عدم مسئوليت در برخي مصاديق.. 103

بند اول ـ شرط عدم مسئوليت مستعير در عقد عاريه. 103

بند دوم ـ تبري از عيب... 105

الف) تبري از عيب به نحو اطلاق.. 106

ب) تبري از عيب مبني بر سقوط هر نوع ضمان. 108

بند سوم ـ پذيرش شرط عدم مسئوليت در قانون تجارت... 109

الف) ماده 381. 109

ب) مواد 386 و 387. 110

بند چهارم ـ پذيرش شرط عدم مسئوليت در قانون دريايي ايران. 112

بند پنجم ـ شرط برائت پزشک و صحت آن. 114

الف) صحت شرط برائت پزشک... 115

ب) نظريه بطلان شرط برائت پزشک... 119

بند ششم ـ ضمان درک... 120

الف) عدم بطلان شرط به علت بطلان عقد. 121

ب) عدم مخالفت شرط سقوط ضمان درک با مقتضاي بيع. 122

ج) عدم مخالفت شرط با قانون. 122

گفتار چهارم ـ استفاده از وحدت ملاک شروط مشابه و معتبر. 124

بند اول ـ شرط ضمان (مسئوليت) 124

بند دوم ـ شرط محدود کنندة مسئوليت... 127

بند سوم ـ وجه التزام. 129

فصل سوم ـ اعتبار اصولي شرط عدم مسئوليت... 132

در حقوق خارجي.. 132

گفتار اول ـ کنوانسيونهاي حمل و نقل دريايي و هوايي.. 132

بند اول ـ کنوانسيون‌هاي مربوط به حمل و نقل دريايي.. 132

بند دوم ـ کنوانسيونهاي مربوط به حمل و نقل هوايي.. 135

گفتار دوم ـ حقوق انگليس.... 138

بند اول ـ مبناي اعتبار شرط عدم مسئوليت... 138

بند دوم ـ قلمرو شرط عدم مسئوليت... 140

بند سوم ـ کنترل شرط عدم مسئوليت... 142

بند چهارم ـ انواع کنترل شرط عدم مسئوليت... 146

اول ـ کنترل قضايي.. 146

الف ـ درج شرط عدم مسئوليت در قرارداد. 147

ب ـ تفسير شرط عدم مسئوليت... 157

دوم ـ کنترل قانوني.. 163

الف ـ قانون شروط ناعادلانه قراردادي.. 165

ب ـ مقررات شروط ناعادلانه در قراردادهاي مصرف کننده مصوب 1999 169

گفتار سوم ـ حقوق فرانسه. 171

بند اول ـ تاريخچة موضوع. 171

بند دوم ـ رويه قضايي.. 173

بند سوم ـ قانون. 178

گفتار چهارم ـ ساير نظامهاي حقوقي.. 180

بند اول ـ اصول حقوق قرارداد اروپايي.. 181

بند دوم ـ اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي.. 182

بند سوم ـ حقوق کبک... 184

بند چهارم ـ حقوق آلمان. 185

بخش سوم: موارد بطلان شرط عدم مسئولیت... 191

فصل اول: بطلان برحسب موضوع شرط عدم مسئوليت... 192

گفتار اول: فوت و صدمات بدني.. 192

بند اول: فقه و حقوق ايران. 192

الف) فقه. 192

ب) حقوق ايران. 193

يك ـ قانون مدني.. 193

دو ـ قانون دريايي.. 193

سه ـ كنوانسيون حمل مسافر از طريق راهآهن.. 194

چهار ـ كنوانسيونهاي حمل مسافر از طريق هوا 195

بند دوم: حقوق خارجي و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 195

الف) كنوانسيونهاي مربوط به حمل و نقل مسافر. 195

يك ـ كنوانسيون مربوط به حمل و نقل بين‌المللي از طريق راه آهن.. 196

دو ـ کنوانسيون مربوط به حمل مسافر از راه دريا 196

سه ـ کنوانسيون سال 1999 مونترال در مورد حمل و نقل هوايي.. 197

ب) حقوق داخلي کشورها 197

يک ـ حقوق انگليس.... 198

دو ـ حقوق فرانسه. 199

سه ـ حقوق آلمان. 200

چهار ـ حقوق کبک... 201

گفتار دوم ـ مسئوليت ناشي از محصول. 202

بند اول ـ فقه و حقوق ايران. 202

الف) فقه. 202

يک ـ خسارات جاني يا خسارات وارد به شخص..... 203

دو ـ خسارات مالي.. 203

ب) حقوق ايران. 204

يک ـ خسارات جاني و وارد به شخص..... 204

دو ـ خسارات مالي.. 206

بند دوم: حقوق خارجي.. 207

الف) حقوق انگليس.... 207

ب) حقوق فرانسه. 209

ج) حقوق آلمان. 210

د) حقوق کبک... 210

گفتار سوم ـ بطلان شرط سقوط ضمان درک در موارد خاص.... 211

بند اول)  فقه و حقوق ايران. 211

بند دوم) حقوق فرانسه. 213

بند سوم) حقوق آلمان. 214

بند چهارم) حقوق انگليس.... 215

فصل دوم ـ بطلان به دلايل منتسب به استناد کننده 219

به شرط عدم مسئوليت... 219

گفتار اول ـ نقض عمدي يا در حکم آن. 219

بند اول ـ نقض عمدي.. 219

بند دوم ـ در حکم عمدي بودن نقض (تقصير سنگين) 222

الف) حقوق ايران. 222

ب) حقوق خارجي.. 224

يک ـ تعريف تقصير سنگين.. 225

دو ـ بطلان شرط عدم مسئوليت در اثر تقصير سنگين در حقوق خارجي.. 226

1ـ حقوق فرانسه. 226

2ـ حقوق آلمان. 227

3ـ حقوق کبک... 227

4ـ حقوق انگليس.... 227

سه ـ بطلان در اثر تقصير سنگين در کنوانسيونهاي حمل و نقل.. 228

1ـ کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي کالا از طريق جاده 228

2ـ حمل و نقل هوايي.. 229

3ـ حمل و نقل از طريق راهآهن.. 229

4ـ حمل و نقل از طريق دريا 230

گفتار دوم ـ تدليس.... 230

بند اول ـ فقه و حقوق ايران. 230

بند دوم ـ حقوق انگليس.... 233

بند سوم ـ حقوق فرانسه. 236

بند چهارم ـ ساير نظامهاي حقوقي.. 238

الف) کبک... 238

ب) آلمان. 239

ج) اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي.. 240

د) اصول قراردادهاي اروپايي.. 241

فصل سوم ـ بطلان ناشي از آثار شرط عدم مسئوليت... 243

گفتار اول ـ نقض اساسي يا مغايرت با مقتضاي ذات عقد. 243

بند اول ـ نقض اساسي در حقوق انگليس.... 243

الف) مفهوم نقض اساسي.. 243

ب) شرط عدم مسئوليت در صورت نقض اساسي.. 245

بند دوم ـ نقض تعهد اساسي در حقوق فرانسه. 247

بند سوم ـ شرط خلاف مقتضاي ذات عقد در فقه و حقوق ايران. 251

گفتار دوم ـ عدم تأثير نسبت به اشخاص ثالث... 253

گفتار سوم ـ غيرمعقول و غيرعادلانه بودن شرط عدم مسئوليت... 255

بند اول ـ غير معقول بودن. 255

الف) فقه و حقوق ايران. 256

ب) حقوق انگليس.... 257

يک ـ مفهوم شرط غيرمعقول. 257

دو ـ موارد بطلان شرط عدم مسئوليت به دليل غيرمعقول بودن. 259

سه ـ شرط عدم مسئوليت عليه غيرمصرف کننده 259

چهار ـ شرط عدم مسئوليت در قبال تدليس.... 260

پنج ـ شرط تضمين خسارت ديگري به وسيله مصرف کننده 260

بند دوم ـ غيرعادلانه بودن. 260

نتيجه. 263

فهرست منابع. 275

فهرست منابع. 275

فارسي.. 275

الف- کتب... 275

ب- مقالات... 278

عربي.. 280

انگليسي.. 284

 


قواعد عمومی مسئولیت مدنی

دکتر علی رضا یزدانیان

Show.aspx?id=162

مبانی مسئولیت مدنی

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

Show.aspx?id=349

حسن نیت در مسئولیت مدنی

دکتر احمد دیلمی

Show.aspx?id=94

حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن

بهنام غفاری فارسانی

Show.aspx?id=790

الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

Show.aspx?id=189

شرط عدم مسئولیت

دکتر محمد نکویی

Show.aspx?id=10

مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمان

حمیدرضا صالحی

Show.aspx?id=805

مسئولیت مدنی

دکتر حمید بهرامی احمدی

Show.aspx?id=391

مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات جان دیگری

بهنام غفاری فارسانی

Show.aspx?id=389

قوانین مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دکتر امیر عباس بزرگمهر

Show.aspx?id=857

مسئولیت مدنی

دکتر علی رضا باریکلو

Show.aspx?id=199

خسارات مادی قابل مطالبه

عبد الله احمدی

Show.aspx?id=416

مسئولیت مدنی دولت قواعد عمومی، ساختار و ارکان

دکتر مشتاق زرگوش

Show.aspx?id=82

مسئولیت مدنی

دکتر بختیار عباسلو

Show.aspx?id=19

مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک

دکتر حسین صادقی

Show.aspx?id=464

مسئولیت مدنی دولت قواعد عمومی، مبانی و اصول

دکتر مشتاق زرگوش

Show.aspx?id=74

مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی

دکتر بختیار عباسلو

Show.aspx?id=180

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

صادق مددی

Show.aspx?id=113
نظری داده نشده است

10 1394/11/21 54.163.25.166

نظر شما

نظر شما با موفقیت ارسال گردید
خطایی در ثبت نظر شما رخ داده است

نام و نام خانوادگی
ایمیل


متن نظر
کلمه کاربری
 
رمز ورود
 
عضویت | فراموشی رمز ورود
تست شده توسط تمامی مرور گرها
© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت میزان می باشد
Design By Dorostkar