0

حقوق جزای عمومی (1)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (1)
  • قیمت 350,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-850-9
  • تعداد صفحات 320
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1398
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

 1. همان طور که در کليات حقوق جزا اشاره کرديم، از يک سو، موضوع‌هاي سنتي حقوق جزا عبارتند از: جرم، مجرم و پاسخ به آنها، و از سوي ديگر، بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موضوع درس حقوق جزاي عمومي (1) «جرم» است. در اين بخش در مقام بررسي چيستي جرم از ديد حقوقي هستيم و مي‌خواهيم ببينم از اين ديد منظور از جرم چيست؟ چه ارکان، اجزا و شرايطي براي تحقق آن لازم است؟ و چه اقسامي دارد؟ در نظام‌هاي حقوقي نوشته که منبع اصلي آنها قانون است، جرم در چهارچوب اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعريف مي‌شود. در اين راستا، روشن ساختن مفهوم اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيز ضرورت دارد و چيستي اين اصل پرسش ديگري است که در اين بخش بايد پاسخ داده شود. از ديد حقوقي، جرم رفتاري است برخاسته از اراده انسان که با سه ويژگي: سرزنش پذيري، ممنوعيت و قابليت مجازات همراه باشد. هر يک از اين ويژگي ها، بازگو کننده رکني از ارکان جرم است؛ رفتار هستۀ مرکزي رکن مادي است، ارادي بودن رفتار نشانگر رکن معنوي است، سرزنش پذيري بر ناروايي و نادرستي جرم دلالت دارد و ممنوعيت و مجازات داشتن اشاره به رکن قانوني دارد. بر اين پايه، هر جرمي بايد داراي سه رکن باشد: رکن قانوني، رکن مادي و رکن معنوي. رکن قانوني به پيروي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات استوار مي‌شود و اصل قانوني بودن جرم و مجازات معيار نخستيني است که در پرتو آن قانون گذار مکلف به تعريف جرم و تعيين مجازات براي آن مي‌گردد.

 

۲. بدين ترتيب براي پي بردن به مفهوم و ارکان جرم نخست بايد از «جرم و اصل قانوني بودن آن» گفتگو شود و پس از آن، بايد ارکان سه گانۀ قانوني، مادي و معنوي بررسي گردد و شناسايي اقسام و گونه‌هاي جرم موضوع پاياني اين دورۀ آموزشي خواهد بود. از اين رو، در اين بخش به ترتيب از اين موضوع‌ها گفتگو خواهد شد: جرم و اصل قانوني بودن آن (فصل نخست)، رکن قانوني (فصل دو)، رکن مادي (فصل سه)، رکن معنوي/رواني (فصل چهار) و طبقه بندي جرايم (فصل پنج).