0

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
  • قیمت 500,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-282-8
  • تعداد صفحات 816
  • نوبت چاپ 6
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       شماره مواد

کتاب اول در امور مدنی ، کلیات ...........................................................................................................۱-۵۲۹

باب اول- در صلاحیت دادگاهها................................................................................................................۱۰-۳۰

       فصل اول در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ..................................................................................۱۰-۲۵

       فصل دوم اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن .............................................................................۲۶-۳۰

باب دوم وکالت در دعاوی ...................................................................................................................۳۱-۴۷

باب سوم دادرسی نخستین .................................................................................................................۴۸-۳۲۵

        فصل اول- دادخواست ...................................................................................................................۴۸-۳۲۵

                 مبحث اول تقدیم دادخواست ...............................................................................................۴۸-۵۰

                مبحث دوم شرایط دادخواست ..............................................................................................۵۱-۵۲

                مبحث سوم موارد توقیف دادخواست .....................................................................................۵۳-۵۶

                مبحث چهارم پیوستهای دادخواست ......................................................................................۵۷-۶۰

        فصل دوم بهای خواسته .................................................................................................................۶۱-۶۳

        فصل سوم جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی...............................................................................۶۴-۹۲

              مبحث اول جریان دادخواست .................................................................................................۶۴-۶۶

              مبحث دوم ابلاغ ....................................................................................................................۶۷-۸۳

              مبحث سوم ایرادات و موانع رسیدگی........................................................................................۸۴-۹۲

       فصل چهارم جلسه دادرسی ..........................................................................................................۹۳-۱۰۴

       فصل پنجم توقیف دادرسی و استرداد دعوا ..................................................................................۱۰۵-۱۰۷

       فصل ششم امور اتفاقی .............................................................................................................۱۰۸-۱۲۹

            مبحث اول تامین خواسته ..................................................................................................۱۰۸-۱۲۹

                 ۱- درخواست تامین ....................................................................................................۱۰۸-۱۲۹

               ۲- اقسام تامین ............................................................................................................۱۲۱-۱۲۹

           مبحث دوم ورود شخص ثالث .............................................................................................۱۳۰-۱۳۴

           مبحث سوم جلب شخص ثالث ............................................................................................۱۳۵-۱۴۰

            مبحث چهارم دعوای متقابل ..............................................................................................۱۴۱-۱۴۳

            مبحث پنجم اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی .................................................................۱۴۴-۱۴۸

      فصل هفتم تامین دلیل و اظهارنامه ..............................................................................................۱۴۹-۱۵۷

           مبحث اول تامین دلیل .........................................................................................................۱۴۹-۱۵۷

           مبحث دوم اظهارنامه .........................................................................................................۱۵۶-۱۵۷

    فصل هشتم دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت .....................................................۱۵۸-۱۷۷

    فصل نهم سازش و درخواست آن .................................................................................................۱۷۸-۱۹۳

          مبحث اول سازش ..............................................................................................................۱۷۸-۱۸۵

          مبحث دوم درخواست سارش ..............................................................................................۱۸۶-۱۹۳

     فصل دهم -   رسیدگی به دلایل ...................................................................................................۱۹۴-۲۹۴

           مبحث اول کلیات ...............................................................................................................۱۹۴-۲۰۱

          مبحث دوم اقرار ..................................................................................................................۲۰۲-۲۰۵

          مبحث سوم -  اسناد ..............................................................................................................۲۰۶-۲۲۸

              الف- مواد عمومی ............................................................................................................۲۰۶-۲۱۵

             ب انکار و تردید ...........................................................................................................۲۱۶-۲۱۸

             ج ادعای جعلیت ...........................................................................................................۲۱۹-۲۲۲

             د -  رسیدگی به صحت و اصالت سند ................................................................................۲۲۳-۲۲۸

        مبحث چهارم گواهی ......................................................................................................۲۲۹-۲۴۷

        مبحث پنجم معاینه محل و تحقیق محلی ..........................................................................۲۴۸-۲۵۶

        مبحث ششم رجوع به کارشناس ......................................................................................۲۵۷-۲۶۹

        مبحث هفتم سوگند..........................................................................................................۲۷۰-۲۸۹

        مبحث هشتم نیابت قضایی ..............................................................................................۲۹۰-۲۹۴

  فصل یازدهم رای ..................................................................................................................۲۹۵-۳۲۵

       مبحث اول صدور و انشا رای ...........................................................................................۲۹۵-۲۹۹

      مبحث دوم ابلاغ رای ........................................................................................................۳۰۰-۳۰۲

       مبحث سوم حکم حضوری و غیابی ...................................................................................۳۰۳-۳۰۴

        مبحث چهارم واخواهی ....................................................................................................۳۰۵-۳۰۸

        مبحث پنجم تصحیح رای ..................................................................................................۳۰۸-۳۰۹

        مبحث ششم دادرسی فوری ...............................................................................................۳۱۰-۳۲۵

باب چهارم تجدیدنظر ...............................................................................................................۳۲۶-۳۶۵

     فصل اول احکام و قرارهای فابل تجدیدنظر .............................................................................۳۲۶-۳۲۹

    فصل دوم آرای قابل تجدیدنظر ................................................................................................۳۳۰-۳۳۵

    فصل سوم مهلت تجدیدنظر ......................................................................................................۳۳۶-۳۳۸

    فصل چهارم دادخواست و مقدمات رسیدگی ..............................................................................۳۳۹-۳۴۷

    فصل پنجم جهات تجدیدنظر ....................................................................................................۳۴۸-۳۶۵

باب پنجم فرجام خواهی ............................................................................................................۳۶۶-۴۴۱

   فصل اول  فرجام خواهی در امور مدنی ......................................................................................۳۶۶-۴۱۶

        مبحث اول - فرجام خواهی و آرا قابل فرجام............................................................................۳۶۶-۳۶۹

        مبحث دوم موارد نقض ........................................................................................................۳۷۰-۳۷۷

          مبحث سوم ترتیب فرجام خواهی ..................................................................................۳۷۸-۳۸۹

          مبحث چهارم ترتیب رسیدگی ........................................................................................۳۹۰-۳۹۶

           مبحث پنجم مهلت فرجام خواهی...................................................................................۳۹۷-۴۰۰

            مبحث ششم اقدامات پس از  نقص ...............................................................................۴۰۱-۴۱۲

             مبحث هفتم فرجام تبعی ..............................................................................................۴۱۳-۴۱۶

    فصل دوم اعتراض شخص ثالث ..............................................................................................۴۱۷-۴۲۵

   فصل سوم اعاده دادرسی ..........................................................................................................۴۲۶-۴۴۱

            مبحث اول جهات اعاده دادرسی ..............................................................................................۴۲۶

           مبحث دوم مهلت اعاده دادرسی .......................................................................................۴۲۷-۴۳۱

            مبحث سوم ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی.....................................................۴۳۲-۴۴۱

باب ششم مواعد .........................................................................................................................۴۴۳-۴۵۳

      فصل اول تعیین و حساب مواعد .............................................................................................۴۴۲-۴۴۹

      فصل دوم دادن مهلت و تجدید مواعد ......................................................................................۴۵۰-۴۵۳

باب هفتم داوری ..........................................................................................................................۴۵۴-۵۰۱

باب هشتم هزینه دادرسی و اعسار ...............................................................................................۵۰۲-۵۱۴

      فصل اول هزینه دادرسی ........................................................................................................۵۰۲-۵۰۳

      فصل دوم اعسار از هزینه دادرسی ..........................................................................................۵۰۴-۵۱۴

باب نهم مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد .............................................................................۵۱۵-۵۲۷

       فصل اول کلیات ....................................................................................................................۵۱۵-۵۱۸

      فصل دوم خسارت .................................................................................................................۵۱۹-۵۲۲

      فصل سوم مستثنیات دین .......................................................................................................۵۲۳-۵۲۷

سایر مقررات ..................................................................................................................................۵۲۸-۵۲۹

کتاب شناسی ...........................................................................................................................................

پیوستها..................................................................................................................................................

پیوست (۱)-  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ (اصلاحی۱۳۸۱).........................

پیوست (۲)-   قانون شوراهاي حل اختلاف............................................................................................
پیوست (۳)-   آیین نامة دادسراها و دادگاه‌های ویژه، روحانیت مصوب ۱۳۶۹  ( اصلاحی۱۳۸۴)............

پیوست (۴)-  قانون امور حسبي ............................................................................................................                                                               

پیوست (۵)- قانون اجرای احکام مدنی...................................................................................................
پیوست (۶)- آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي...

پیوست (۷)- قانون راجع به کارشناسان رسمی.........................................................................................

 پیوست (۸)- قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری.........................................................................

پیوست (۹)- لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی......................................................

پیوست (۱۰)- قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری...................................................................

پیوست (۱۱)- قانون داوری تجاری بین­المللی مصوب ۱۳۷۶..................................................................