0

جایگزین‌های حبس در انگلستان و ویلز، آلمان و ترکیه

روی جلد
پشت جلد

📌گزیده ای از درآمد کتاب حاضر به قلم مترجان محترم:
•در سیاست کیفری بسیاری از کشورها، مجازات حبس را به عنولن سنگ بنای نظام مجازات ها انتخاب میکنند. نتیجه این امر شکل گیری فرهنگ تنبیه گری و به ویژه حبس باوری بوده است.
•به موازات گسترش فرهنگ حبس گرایی در نظام های حقوقی مختلف، چالش از دحام در زندان به وجود آمد؛ جهت حل این مشکل عظیم از جایگزین های حبس به عنوان یکی از شیوه های جلوگیری از افزایش جمعیت زندان ها یاد می شود.
•در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۸، اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان وارد گفتمان دانشگاهی شد، اما شاهد تحولات تقنینی چنداتی نبودیم؛ طی همین سال ها مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ با استفاده از نسل اول جایگزین های حبس نظیر آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، در پی مقابله با ازدحام زندان ها بود.
•لیکن افزایش جمعیت زندان ها از یک سو و استفاده از پژوهشگران علوم جنایی در پژوهشگاه های دولتی، از سوی دیگر، موجب تحول مقررات ناظر بر زندان و ورود نسل دوم جایگزین های حبس به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شد.
•با وجود این تحول تقنینی بزرگ اما کارایی جایگزین های حبس به دلایلی چون فقدان بسترهای فرهنگی در سطح جامعه، پیش بینی نکردن ردیف بودجه مناسب و فرهنگ سازمانی حبس گرا، در عمل با چالش هایی مواجه بوده است.